Malo tumačenje terminologije: Sudski prevodilac za engleski jezik

Sudski prevodilac za engleski jezik je osoba koja je položila stručni ispit za sudskog prevodioca i stekla zvaničnu licencu (pečat). Sudski prevodilac se postavlja za određeni sud u zemlji. Pečatom sudski prevodilac potvrđuje istovetnost prevoda i izvornika (dokumenta koji se podnosi na prevod i overu). Sudski prevodilac ni u kom slučaju ne može i ne sme da u svom overenom prevodu nešto menja i dodaje čega nema u originalu. To podrazumeva i štamparske greške (npr. permutovana slova nečijeg imena) u izvorniku. Zbog toga je od izuzetnog značaja da stranka prvo proveri izvornik da nema eventualnih grešaka, pa tek onda dostavi sudskom prevodiocu taj dokument na prevod i overu. Sudski prevodilac nije dužan da ispravlja greške ovog tipa u svom prevodu.

Sudski tumač za engleski jezik je osoba koja je takođe položila stručni ispita za sudskog tumača i stekla licencu (pečat). U govoru se često pogrešno koristi izraz „sudski prevodilac za engleski jezik“, jer prevođenje i tumačenje nije isto. Naime, prevođenje podrazumeva prenos informacija s jednog jezika na drugi. Isto tako, prevođenje može biti i automatsko (mašinsko), po komandi. Pod tumačenjem, pak, jednog jezika misli se na dublje razumevanje onog što je napisano i adaptiranje tog teksta u jezik cilja (posmatranje konteksta i suštinske poruke onoga što je iskazano u tekstu). Zbog toga je za sudskog tumača od izuzetnog značaja da ima i ekstralingvističko razumevanje napisanog u izvorniku. Isto tako, sudski tumač mora da bude donekle, ako ne i potpuno, upućen u pravne norme i propise, zakone i podzakonska akta, itd, pa čak i da poznaje običaje i kulturu zemlje jezika sa kog prevodi. Automatskim i mašinskim prevođenjem ovakva preciznost u tumačenju napisanog još uvek se ne može dobiti, pa se zbog toga i ne koristi izraz „mašinsko tumačenje“ već isključivo mašinsko prevođenje. Zbog svega navedenog, možda bi bilo bolje dati prednost terminu sudski tumač za engleski jezik, a ne prevodilac. U vezi sa razlikom između prevođenja i tumačenja, možemo da pomenemo i znakovni jezik gde nema ovakvih terminoloških problema. Oduvek se govorilo da se znakovni jezik tumači a ne prevodi, jer znakove i simbole, kao posebnu vrstu jezika, mi možemo samo da tumačimo.

Overa prevoda sa engleskog jezika na srpski i obrnuto podrazumeva da pored pisanog teksta u originalu se prenese na jezik cilja sve ono što se na dokumentu nalazi. To se odnosi i na logoe institucija odakle dolazi određeni dokument, pečat, štambilj te redni br. pod kojim je zaveden original. Ukoliko iz nekog razloga ovi detalji nisu jasno vidljivi, tada sudski tumač može da odbije prevod pod obrazloženjem da izvornik nije jasno sačinjen i da samim tim ni overeni prevod ne može biti istovetan originalu. Zbog toga je važno da se proveri čitkost i vidljivost teksta i propratnih detalja koji se prevode/tumače kako bi prevod i overa prevoda bili što kvalitetnije urađeni.

KONTAKT


Mobilni: +381 64 882 10 30
Viber: +381 64 213 09 76
Skype: wojislaw
E-mail: jovanovic.vojislav@gmail.com
Adresa: Gogoljeva, br. 23. Novi Sad