Overa dokumenta kod javnog beležnika

Overa potpisa, rukopisa i prepisa na stranom jeziku vrši se u javnobeležničkoj kancelariji. Overom isprava javni beležnik potvrđuje da se  određena isprava podudara sa izvornikom.

Pravilo je da javni beležnik može da overi samo prepis onih isprava koje su sačinjene na srpskom jeziku. Javni beležnik može overiti prepis isprave koja je sačinjena na stranom jeziku samo ukoliko ima svojstvo sudskog tumača za određeni strani jezik.

Suprotno, u slučaju da javni beležnik nema svojstvo sudskog tumača, a strano lice ne zna srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača u javnobeležničkoj kancelariji. Sudski tumač mora stranom licu da protumači sadržaj teksta u izvorniku i da se postara da strano lice razume šta je tačno navedeno u ispravi. Nakon toga pristupa se potpisivanju od strane sudskog tumača-prevodioca da je isprava protumačena, i od strane stranog lica da je ista shvaćena. Sudski tumač je obavezan da svoj potpis overi pečatom, nakon čega se isprava zavodi u javnobeležničkoj knjizi.