Prevod i overa dokumenata o međunarodnoj saradnji

Ustanove kao što su fakulteti ili naučno-istraživački centri/departmani pri univerzitetu sarađuju sa inostranstvom i s tim u vezi potpisuju dokumenta (npr. ugovore) o međunarodnoj saradnji u okviru, npr., nekog naučno-istraživačkog projekta.

Ustanove kao što su fakulteti ili naučno-istraživački centri/departmani pri univerzitetu sarađuju sa inostranstvom i s tim u vezi potpisuju dokumenta (npr. ugovore) o međunarodnoj saradnji u okviru, npr., nekog naučno-istraživačkog projekta. Kako su neretko ovakvi dokumenti sačinjeni na engleskom jeziku potrebno ih je prevesti sa engleskog na srpski jezik (ili obratno) i overiti ga pečatom sudskog prevodioca. Za ovakvu uslugu potrebno je obratiti se sudskom prevodiocu. Ukoliko dokument ima više od deset prevodilačkih strana, moguće je korigovati cenu. Ako imate potrebu za ovakvom vrstom usluge, pozovite na kontakt telefon.