Tipovi dokumenata koji se prevode na engleski jezik

Prevod obrazaca, formulara, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i nekažnjavanju, kao i bilo koji dokument izdat od strane sudova prevodim brzo i prioriteno. Pošto je u pitanju dokumentacija koja se podnosi u specifične svrhe (npr. podnošenje komplet dokumentacije za dobijanje vize) bitno je da i izvorni tekst bude sačinjen tehnički ispravno (pečat, datum i štambilj) jer, kao što je već rečeno, sudski tumač ne sme da stavi na svoj prevod ono čega nema u izvornom tekstu, niti da ispravlja slovne i tehničke greške.

Prevod presuda, ostavinskih, konačnih sudskih rešenja, ugovora, zapisnika, rešenja i izvoda iz APR-a kao i medicinske dokumentacije radim takođe brzo, efikasno i po pristupačnoj ceni. U ovim slučajevima cena može da varira u zavisnosti od hitnosti prevoda (pogledati Cenovnik prevoda za više informacija).

Prevodim brzo, kvalitetno i povoljno prevođenje diploma, transkripte (uverenja) o položenim ispitima i prateće dokumentacije izdate od strane fakulteta sa srpskog na engleski i obrnuto. Za studente popust za više od tri dokumenta.